Taplejung Chapter

Taplejung Chapter

गणेश बाहादुर खत्री अध्यक्ष भोजपूर
चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ उपाध्यक्ष भोजपूर
श्रेष्ठ विनम सचिव भोजपूर
नरमाया तामाङ्ग कोषाध्यक्ष भोजपूर
राम कुमार राई सदस्यहरु भोजपूर
नबिना राइ सदस्यहरु भोजपूर
गमला काकी सदस्यहरु भोजपूर
डिक बा बस्नेत सदस्यहरु भोजपूर
पदम माया तामाङ्ग सदस्यहरु भोजपूर
भरत कार्की सदस्यहरु भोजपूर
भूपध्वज राई सदस्यहरु भोजपूर